قیمت گذاری گمرکی

تعیین قیمت گمرکی چیست؟

تعیین قیمت گمرکی یک پروسه است که در آن جهت سنجش محصول قابل پرداخت اموالِ توریدی یا صادراتی برای اموال یا خدمات یک قیمت پولی تعیین میگردد. تعیین قیمت گمرکی همچنان یک عنصر مهم برای جمع آوری احصاییه تجارتی، نظارتِ محدودیت های مقداری، تطبیق تعرفۀ ترجیحی، و جمع اوری عواید برای دولت دانسته می شود.

چگونه میتوانیم برای اهداف پرداخت محصول گمرکی ارزش گمرکی را تعیین نماییم؟

افغانستان روش ارزش معامله را برای اموالِ توریدی موردِ استفاده قرار میدهد، این روش روی قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت اموالِ که از سایر کشورها به افغانستان صادرمی شوند استوار است، و میتواند تابع اضافیات و کسرات هزینه ها و مصارف مشخص باشد. این سیستم تعیین قیمت که روی ارزش معامله استوار است، تاجر پسند و تسهیل کننده است و محصول قابل پرداخت را قبل از انجام فعالیت وارداتی به شما نشان می دهد. که در نتیجه، از بیطرفی و شفافیت در زمینۀ تعیین ارزش گمرکی و مؤثریت و سرعت پروسه های گمرکی حصول اطمینان می دهد.

ریاست عمومی گمرکات یک کتاب رهنمود برای تعیین قیمت بنامِ “چگونه میتوان قیمت گمرکی را برای اموال وارداتی تعیین کرد”  تهیه کرده است که تفسیر و تطبیق یکسان احکام تعیین قیمت گمرکی را در افغانستان تسهیل نماید. این کتاب رهنما به عنوانِ به منظورِ کمک با شما در زمینۀ فهمیدن شش روش تعیین قیمت گمرکی تهیه گردیده است، تا شما بتوانید برای تعیین قیمت اموال توریدی خویش روش مناسب را شناسایی نموده، و قیمت قابل محصول اموال توریدی خویش را تعیین نمایید.در ضمایم این کتاب رهنما شما میتوانید چک لست های و صفحات محاسبۀ قیمت قابل محصول را بطور مرحله وار دریافت نمایید، که شما میتوانید آنرا در تعیین قیمت قابل محصول اموالِ توریدی خویش موردِ استفاده قراردهید.

برای مشاهده کردن رهنمود تعیین قیمت لطفاً اینجا کلیک نمایید. 

شما میتوانید معلومات یا مشوره پیرامونِ تصنیف بندی درست اموالِ مشخص از کمیشنکاریا ریاست عمومی عواید دریافت نمایید. شما همچنان میتوانید قبل از مواصلتِ اموالِ توریدی خویش به افغانستان جهت کسب طرزالعمل تصامیمِ الزامی درخواست ارائه نمایید، اگر می خواهید از نظر حقوقی در موردِ تعیین قیمت گمرکی اطمینان بیشتر حاصل نمایید، خصوصاً در صورتِ که شخص فروشنده با شما وابسته یا مربوط است و یا سایر شرایط روی معاملۀ فروش قابل تطبیق باشند.

چرا تعیین درست قیمت گمرکی اموالِ توریدی مهم است؟

ریاست عمومی گمرکات روی میتود مناسب تعیین ارزش گمرکی تمرکز می نماید که یک فرصتِ واقعی را جهت جمع آوری عواید برای دولت افغانستان فراهم می نماید، که چنین عواید در تمویل پروژه های مهم افغانستان کمک می نماید. با درک هدف جمع آوری عواید واقعی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی تاجران عدم اطاعت پذیر، ریاست عمومی گمرکات یک برنامه ای نظارتی را توسط دیتابیس تعرفه و تعیین قیمت(TARVAL)، سیستم اتوماتیک معلومات گمرکی (اسیکودا) و از طریق معیارهای انتخاب خطر راه اندازی می نماید. ما از شما صمیمانه تقاضا می نماییم که رهنمود فوق الذکر را  به دقت مطالعه نموده و مکلفیت های قانونی خویش را در زمانِ تعیین قیمت گمرکی اموال خویش بر آورده سازید.

Show Buttons
Hide Buttons