تعرفه گمرکی

تعرفه گمرکی چیست؟

تعرفه یک نوع محصول یا مالیه است که از سوی ریاست عمومی گمرکات جهت جمع آوری عواید قابل پرداختِ اموالِ توریدی، و روی بعضی اموالِ که از افغانستان صادر می شوند، وضع می گردد. ساختار جدول تعرفه، تعهدات و مکلفیت های افغانستان را تحت کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری اموال، که بصورت عمومی سیستم همآهنگ نامیده می شود، بر آورده می سازد. از طریق تطبیق تعرفه، ریاست عمومی گمرکات پالیسی تعرفه ای خویش را تطبیق می نماید، که پالیسی مزبور نه تنها روی جمع آوری عواید متمرکز است بلکه از مستهلکین و تولیدکنندگان افغان نیز حمایت می نماید.

تعرفه چگونه وضع می شود؟

تعرفه برحسب قیمت اموال به عنوانِ یک فیصدی ثابت ارزش گمرکی تعیین شده برای مقاصد سنجش محصول قابل پرداخت، وضع می گردد. که در صورتِ اموالِ توریدی از ارزش هزینه، بیمه و مصارف انتقال یا باربری (CIF) عبارت است، و در صورتِ که اموالِ برای صدور در نظر گرفته شده باشند به عنوانِ یک فیصدی ثابت ارزش انتقال مجانی تا کشتی یا وسیلۀ نقلیه (FOB) وضع می شود.

تصنیف بندی چیست؟

تمام اموالِ به افغانستان وارد یا از افغانستان صادر می گردند باید جهت سنجش محصول گمرکی، جمع آوری معلومات احصاییوی برای پلانگذاری اقتصادی، مذاکرات تجارتی، و تطبیق قوانین ملی و بین المللی تصنیف بندی شوند. شما میتوانید معلومات پیرامونِ تصنیف بندی درست اموالِ مشخص از کمیشنکار یا ریاست عمومی عواید دریافت نمایید. گمرکات تلاش می نماید که در زمینۀ تصنیف بندی به شما مشورۀ دقیق بدهد، اما اطاعت از چنین مشوره از نظر حقوقی لازم دانسته نمی شود. اگر میخواهید در زمینۀ تصنیف بندی تعرفه از نظر حقوقی اطمینان حاصل نمایید، شما میتوانید قبل از مواصلتِ اموالِ توریدی خویش به افغانستان جهت طرزالعمل تصامیمِ الزامی درخواست ارائه نمایید.

Show Buttons
Hide Buttons